Regulamin zakupów

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług cateringu dietetycznego prowadzonego przez Cynamon Catering Emil Drożdż ul. Piotrkowska 270, piętro X 90-361 Łódź wpisany do centalnej ewidenacji gospodarczej NIP 7272687374 oraz REGON 100680569 zwany dalej Cynamon Catering

Użyte w REGULAMINIE terminy oznaczają:
Cynamon Catering będącą podmiotem świadczącym usługi bezpośrednio na rzecz KLIENTA;
STRONA – oznacza zarówno Cynamon Catering jak i KLIENTA;
Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014, poz. 121) Kodeks cywilny,
USŁUGA – oznacza usługę oferowaną przez Cynamon Catering obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na ADRES wskazany przez KLIENTA pięciu (5) posiłków przeznaczonych do bieżącego spożycia obejmujących:

 • śniadanie
 • II śniadanie
 • obiad
 • podwieczorek
 • kolacja

WARIANTY USŁUGI – USŁUGA dostępna jest w następujących wariantach do wyboru:

 1. Fit all day 1000,1200,1500, 1800,2000,2500 kcal
 2. Wege 1000,1200,1500,1800,2000,2500 kcal
 3. Wege + Fish  1000,1200,1500,1800,2000,2500 kcal

ADRES – oznacza dokładny adres podany przez KLIENTA przy składania  ZAMÓWIENIA, pod który Cynamon Catering realizował będzie dostawę USŁUGI, obejmujący: miejscowość, ulicę, nr domu/mieszkania;

www.cynamon-catering.pl - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Cynamon Catering, dostępny pod adresem elektronicznym www.cynamon-catering.pl, za pośrednictwem którego KLIENT może złożyć zamówienie na wykonanie USŁUGI;

DANE KLIENTA – oznacza dane podane przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA obejmujące: imię i nazwisko,datę urodzenia, ADRES, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;

KLIENT – oznacza osobę fizyczną, posiadającą ukończone 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza złożyć ZAMÓWIENIE;

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin świadczenia USŁUG przez Cynamon Catering;

ZAMÓWIENIE – zamówienie na realizację USŁUGI przez Cynamon Catering, złożone przez KLIENTA w dowolny, przez niego wybrany sposób, zgodnie z § 2 REGULAMINU;

TEREN DOSTAWY – oznacza obszar  Łodzi, Aleksandrowa Łódzkieg, Konstantynowa, Zgierza, Pabianic na terenie którego dostawa USŁUGI odbywa się bezpłatnie. Miejscowości nie wymienione powyżej, dowóz po kontakcie e-mail w celu ustalenia szczegółów.

KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej w każdym czasie, poprzez wysłanie e-maila, lub  na  www.Cynamon-Catering.pl.

II PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI PRZEZ Cynamon Catering

 1. KLIENT może składać ZAMÓWIENIE w następujący, wybrany przez siebie sposób:
  -za pośrednictwem www.cynamon-catering.pl, wypełniając formularz znajdujący się w zakładce „Złóż Zamówienie”, dostępny 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę;
  telefonicznie pod numerem +48 690819618 lub 533080616, podając DANE KLIENTA, dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.
 1. ZAMÓWIENIE przyjmowane jest przez Cynamon Catering w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00, co oznacza, że ZAMÓWIENIE złożone poza ww. godzinami będą przyjmowane przez Cynamon Catering w kolejnym dniu roboczym.
 2. Warunkiem przyjęcia ZAMÓWIENIA przez  Cynamon Catering  jest:
  - w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego za pośrednictwem www.cynamon-catering.pl (zgodnie z pkt. 1 ust. 1 powyżej) – prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „Zamówienia” na www.cynamon-catering.pl;
  - w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego telefonicznie (zgodnie z pkt 1 ust. 3 powyżej) – podanie przedstawicielowi Cynamon Catering  DANYCH KLIENT.
 1. Realizacja ZAMÓWIENIA przez Cynamon Catering:
  - ZAMÓWIENIA z opcją płatności przelewem, rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu przez Cynamon Catering pełnej wpłaty lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Cynamon Catering  od KLIENTA potwierdzenia wykonania przelewu, które należy wysłać na adres mailowo biuro@cynamon-catering.pl
 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 powyżej, w sytuacji gdy ZAMÓWIENIE nie będzie mogło zostać zrealizowane przez Cynamon Catering  w dniu wskazanym przez KLIENTA, Cynamon Catering  poinformuje niezwłocznie o tym fakcie KLIENTA, jednakże nie później niż w ciągu 24 h licząc od chwili złożenia ZAMÓWIENIA. W takim przypadku Cynamon Catering zwróci ewentualną otrzymaną od KLIENTA kwotę pieniężną za niezrealizowane ZAMÓWIENIE. Zamiast zwrotu pieniędzy KLIENT, po wcześniejszych ustaleniach z Cynamon Catering, może wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji ZAMÓWIENIA.
 2. Podczas składania ZAMÓWIENIA, w celu prawidłowej realizacji USŁUGI przez Cynamon Catering , KLIENT zobowiązany jest poinformować Cynamon Catering o wszelkich towarzyszących mu dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 3. KLIENT zobowiązany jest również do bieżącego informowania Cynamon Catering o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wybór WARIANTU USŁUGI przez KLIENTA oraz jej prawidłową, nie zagrażającą życiu lub zdrowiu KLIENTA realizację przez Cynamon Catering, w tym w szczególności:
  - chorobach istniejących oraz przebytych;
  - nadciśnienia tętniczego;
  - cukrzycy;
  - nietolerancji laktozy;
  - zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
  - w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
  - pozostałych alergiach pokarmowych.
 1. Cynamon Catering nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA z tytułu realizacji USŁUGI w przypadku zatajenia przez KLIENTA informacji i okoliczności wymienionych w punkcie 8 powyżej.

III DOSTAWA

 1. Cynamon Catering dostarcza USŁUGĘ przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty).
 2. Cynamon Catering USŁUGĘ w przedziale czasowym w godzinach od 2:00-10:00 dostarczając cateing na kolejny dzień
 3. Dostawa USŁUGI obywa się na wskazany przez KLIENTA ADRES.

IV ZMIANA oraz ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Na warunkach określonych poniżej KLIENT jest uprawiony do dokonania zmian w złożonym ZAMÓWIENIU obejmujących: ADRES dostawy, godzinę dostawy, WARIANT USŁUGI lub czasowe zawieszenie realizacji USŁUGI spowodowane np. wyjazdem.
 2. Zamiar dokonania każdej ze zmian KLIENT zobowiązany jest zgłosić Cynamon Catering nie później niż do godz. 13.00 dwa dni poprzedzające zaistnienie zmiany.
 3. W każdym przypadku, KLIENT zobowiązany jest do uregulowania należności, która postała w wyniku dokonania przez KLIENTA zmiany, w tym np. w przypadku zmiany wariantu USŁUGI na droższy.
 4. W sytuacji, gdy dokonanie zmiany ZAMÓWIENIA przez KLIENTA spowoduje powstanie nadpłaty po jego stronie, KLIENT może wyrazić zgodę na jej zaliczenie na poczet przyszłych ZAMÓWIEŃ lub żądać od Cynamon Catering  jej zwrotu.
 5. W przypadku dokonania przez KLIENTA zawieszenia realizacji USŁUGI w określonym terminie, zostaje ona automatycznie wydłużona o stosowną liczbę dni przez Cynamon Catering.
 6. Zmiany dokonane niezgodnie z postanowieniami niniejszego REGULAMINU nie zostaną przez Cynamon Catering uwzględnione.

V REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@cynamon-catering.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Cynamon Catering  - Emil Drożdż poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 5. W razie stwierdzenia przez Cynamon Catering  iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Cynamon Catering  poinformuję Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Cynamon Catering, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Cynamon Catering należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stornie www.cynamon-catering.pl

 

VI CENY PRODUKTÓW

 1. Na TERENIE DOSTAWY, USŁUGA dostarczana jest przez Cynamon Catering bezpłatnie - http://Cynamon Catering.pl/Mapa_dowozow.html
 2. Cynamon Catering oferuje możliwość realizacji USŁUGI poza TERENEM DOSTAWY http://Cynamon Catering.pl/Mapa_dowozow.html za dodatkową opłatą uwzględnioną na mapie dostawy . W sytuacji gdy nie ma informacji na mapie o wybranej miejscowości uprzejmie prosimy przed złożeniem ZAMÓWIENIA o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Cynamon Catering  pod numerem telefonu +48 690819618  lub na adres e-mail: biuro@cynamon-catering.pl celem uzyskania informacji.
 3. Wszystkie ceny podane przez Cynamon Catering wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Szczegółowy cennik USŁUG zamieszczony jest na WWW.Cynamon-Catering.PL w zakładce „Cennik/Złóż Zamówienie” i obowiązuje dla wszystkich ZAMÓWIEŃ bez względu na sposób ich złożenia.
 5. KLIENT składając ZAMÓWIENIE za pośrednictwem WWW.Cynamon-Catering.PL informowany jest jeszcze przed jego złożeniem o jego koszcie całkowitym.

VII METODY PŁATNOŚCI

 1. ZAMÓWIENIE, bez względu na sposób jego złożenia może zostać opłacone przez KLIENTA w następujący, przez niego wybrany, sposób:
  - przelewem na rachunek bankowy 32 1950 0001 2006 0281 2155 0002
 2. Przez płatności online udostępnione przez firmę PRZELEWY24
 3. Cynamon catering uprawiony jest do wstrzymania zamówiani które nie zostało opłacone w 100 %

VIII Polityka prywatności

         1.Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłączenie w celach reazliacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Emil Drożdż prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cynamon Catering Emil Drożdż ul. Piotrkowska 270, piętro X 90-361 Łódź, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pod NIP 727-268-73-74, REGON 100680569. Dostęp Klienta do swoich osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem klineta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klineta bądź kontaktując się z konsultantem Cynamon Catering. Podanie swoich danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe wegług oczekiwać klienta.

 

XI  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przy złożeniu ZAMÓWIENIA dane osobowe KLIENTA umieszczane są w bazie danych Cynamon Catering. Administratorem danych jest Cynamon Catering. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi ZAMÓWIENIA. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926, ze zm.).
 2. KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Cynamon Catering zapewnia każdemu KLIENTOWI prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji ZAMÓWIENIA na wykonanie USŁUGI przez Cynamon Catering.
 3. Dane osobowe KLIENTA umieszczone w bazie danych Cynamon Catering nie są w żaden sposób przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.
 
 
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia REGULAMINU nie wyłączają i nie mają na celu ograniczać żadnych praw KLIENTA będącego konsumentem, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami REGULAMINU, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi KLIENTOWI będącemu konsumentem uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku konieczności dokonania zmiany treści REGULAMINU wynikających w szczególności ze: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia REGULAMINU, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na warunki i realizację USŁUGI, Cynamon Catering  zobowiązuje się do poinformowania KLIENTA o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez KLIENTA przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych ZAMÓWIEŃ, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał REGULAMIN obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na www.cynamon-catering.pl